Home

Lekolepki innowacyjne narzędzie
dla farmaceuty i pacjenta

Dowiedz się więcej czym są Lekolepki i jak mogą pomóc pacjentom w Twojej aptece

Czym są Lekolepki?


LEKOLEPKI mają formę naklejek, które są umieszczane na opakowaniu produktu leczniczego w chwili jego wydawania pacjentowi. Informacje dotyczące dawkowania umieszczone na LEKOLEPCE są zgodne z informacją zawartą na recepcie. Pozostałe informacje dotyczące m.in. warunków przechowywania produktu leczniczego, czy środkach ostrożności zostały opracowane na podstawie kart charakterystyki produktu leczniczego. Zadaniem osoby wydającej lek pacjentowi jest umieszczenie odpowiednich LEKOLEPEK na opakowaniach produktów leczniczych.

Szybka informacja

Informują pacjenta o zasadach prawidłowego stosowania i postępowania z lekiem

Dawkowanie

Pomagają w przestrzeganiu zasad skomplikowanych schematów terapii leczniczych

Planowanie

Przypominają i utrwalają zasady oraz ograniczają zjawisko marnowania leków

Bezpieczeństwo

Zmniejszają ryzyko wystąpienia interakcji lekowych

Innowacyjne narzędzie opieki farmaceutycznej w procesie
wydawania leków.

LEKOLEPKI, czyli piktogramy farmaceutyczne są skutecznym narzędziem informującym pacjenta o właściwym sposobie przyjmowania leku, warunkach jego przechowywania, środkach ostrożności zalecanych przy jego przyjmowaniu oraz występujących interakcjach z niektórymi składnikami diety.

 

LEKOLEPKI przeznaczone są dla aptek otwartych, aptek szpitalnych, punktów aptecznych oraz innych podmiotów leczniczych, wydających leki pacjentom. Grupy, do których przede wszystkim skierowane są LEKOLEPKI to pacjenci w podeszłym wieku oraz cierpiący na choroby przewlekłe.

Przykłady Lekolepek


Zobacz jak wyglądają przykładowe piktogramy Lekolepki – mamy w swojej ofercie dużą liczbę wzorów przeznaczonych do różnych produktów farmaceutycznych.

Historia Lekolepek


LEKOLEPKI to inicjatywa mająca na celu podniesienie bezpieczeństwa stosowania leków w Polsce która zrodziła się w roku 2004.
Pomysł LEKOLEPEK powstał z chęci rozwoju standardów prawidłowego i bezpiecznego stosowania leków w Polsce.

Przy udziale środowisk naukowych, zespołów konsultantów w Polsce i za granicą zainicjowaliśmy pierwszy w naszym kraju system do indywidualnego etykietowania produktów leczniczych. Wiele lat obserwowaliśmy zasady funkcjonowania opieki farmaceutycznej w szpitalach i aptekach otwartych w Australii, Kanadzie, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Zakres naszej wiedzy zaktualizowaliśmy w oparciu o wyniki badań własnych, jak i przegląd najnowszych, światowych publikacji naukowych.

Na początku 2012 roku projekt uległ konceptualizacji i zgłoszeniu do Urzędu Patentowego RP. Dnia 9 marca 2012 roku uzyskaliśmy prawo ochronne na obie technologie. Utworzona w 2015 roku firma Piktorex Sp. z o.o., w ramach dofinansowania państwowego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z funduszem inwestycyjnym Black Pearls VC, prowadzi obecnie badania, które będą pomocne przy wprowadzeniu LEKOLEPEK na polski rynek.

Badania


Wprowadzenie na polski rynek produktu LEKOLEPKI poprzedziło przeprowadzenie wśród pacjentów badania potwierdzającego istnienie potrzeby otrzymywania informacjio dawkowaniu leku w formie wydruku lub naklejki umieszczanej na opakowaniu produktu leczniczego.

Na potrzeby wprowadzenia na polski rynek LEKOLEPEK przeprowadziliśmy analizę potrzeb pacjenta pod względem jego zapotrzebowania na otrzymywanie informacji o dawkowaniu leku w formie wydruku lub naklejki na opakowaniu produktu leczniczego. Grupa kontrolna objęła obywateli całej Polski będących pacjentami aptek typu otwartego, począwszy od małych miast po duże aglomeracje.

Wynik badania wskazał, że na 417 ankietowanych pacjentów, 291 wyraziło chęć, aby informacje były dostępne w zaproponowanej formie. LEKOLEPKI są pożądanym narzędziem opieki farmaceutycznej.

Projekt Innowacyjne Mazowsze 2012-2013
W ramach stażu w ramach projektu ,,Mazowiecki Świat Innowacji – program staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach’’ realizowanych w ramach Priorytetu VIII,, Regionalne Kadry gospodarki’’, Działanie 8.2 ,, Transfer wiedzy’’, Poddziałanie 8.2.1 ,, Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw’’ w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 (01/MSI/2012), przeprowadziliśmy 1 pilotażowe badanie na Lekolepkach®. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejska ( UE) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz budżetu państwa.

Cel projektu SIEL (Systemu Indywidualnego Etykietowanie Leków) to opracowania innowacyjnego rozwiązania, obejmującego marketingowy obszar innowacji, w postaci przekazywania pacjentowi instrukcji o dawkowaniu w formie etykieto-piktogramów, na które przysługuje mi wyłączne prawo z rejestracji. Posiadanie zarejestrowanej własności intelektualnej było warunkiem do otrzymania stażu w ramach Poddziałania 8.2.1. Dodatkowo staż obejmie zaprojektowanie, przedstawienie i przetestowanie systemu etykietowania będącego częścią Systemu Indywidualnej Opieki Farmaceutycznej (SIOF).

LEKOLEPKA zanim trafi do powszechnego użytku zostaje zwalidowana. Walidacja to proces mający na celu potwierdzenie, że zamierzone znaczenie piktogramu jest poprawnie interpretowane. Badanie walidacji przeprowadza się wśród losowo wybranych osób. Dzięki walidacji wiemy, czy LEKOLEPKI są prawidłowo odczytywane przez pacjentów.

Cześć piktogramów farmaceutycznych używana jest w trakcie badań ich praktycznej użyteczności. W badaniach tych sprawdzamy, czy użycie piktogramu wpływa na przestrzeganie prawidłowych zasad farmakoterapii. Badania przeprowadza się z wykorzystaniem konkretnego leku, wśród losowo wybranej grupy osób, które go stosują. Uczestnicy badania są podzieleni na grupę eksperymentalną (stosującą LEKOLEPKI) oraz grupę porównawczą. Dzięki tak zaprojektowanemu badaniu możemy porównać, w jakim stopniu piktogramy wpływają na wzrost przestrzegania zleceń lekarskich i zrozumienie informacji medycznej dotyczącej przyjmowania leku w porównaniu do standardowej praktyki aptecznej.

Wyniki badania użyteczności praktycznej piktogramów stosowanych w przebiegu antybiotykoterapii wykazały, że pacjenci, którzy w aptece otrzymali LEKOLEPKI zdecydowanie lepiej oceniali swoją wiedzę na temat zasad stosowania leku niż Ci, którzy otrzymali lek bez piktogramów.

Aktualności


Najlepsze polskie startupy medyczne - mapa startupów
“Aby pozyskać wyczerpującą listę polskich startupów medycznych, wykorzystaliśmy zarówno źródła internetowe, jak i wskazania ekspertów. Następnie porównaliśmy wielkość zaangażowanego zespołu, dojrzałość produktu i sukcesy w…
Najlepsze polskie start-upy medyczne
To jest czas start-upów “made in Poland”. Odnoszą sukcesy nie tylko nad Wisłą, ale i na świecie. Szczególnie dobrze radzą sobie te z branży medycznej.…
Esculap.com - Lekolepki - naklejki na leki pomogą pacjentom
Ponad połowa pacjentów gubi kartki ze wskazaniami lekarza, a jedna piąta nie otrzymuje informacji na temat stosowania leku. W takich sytuacjach mają im pomagać Lekolepki…
Farmacja Praktyczna - "Szyte na miarę" dla polskich pacjentów
Lekolepki – podstawy metodologii walidacji etykietopiktogramów, czyli sposób na walkę z nieprzestrzeganiem zaleceń terapeutycznych (non-adherence) przez pacjentów (…) Więcej na stronie internetowej: Link Źródło: Farmacjapraktyczna.pl

Skontaktuj się z NamiPiktorex Sp. z o.o.
ul. Złota 61/101
00-819 Warszawa, Mazowieckie, Polska

E-mail: biuro@piktorex.pl

KRS:0000591968
NIP:5272754833
Regon: 363316800
Kapitał zakładowy: 60 000.00 zł


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez firmę Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61 lok. 101, w celu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych. Zostałem/am poinformowany/a, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne i mam prawo wglądu do treści moich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Jestem świadom/a, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.

Akceptuję regulamin użytkowania portalu internetowego www.lekolepki.pl oraz regulamin sprzedaży lekolepek na portalu internetowym www.lekolepki.pl.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od firmy Piktorex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61 lok. 101 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Więcej informacji w zakładce Polityka Prywatności.